Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Vodite uspešan biznis i svesni ste vremena u kome živimo. Želite da povećate svoju, kao i bezbednost svih zaposlenih i onih koji posećuju vaš poslovni centrar, fabriku ili neki drugi objekat. Bilo da je u pitanju sistem za zaštitu od provale, video obezbeđenje ili nešto treće, jednu stvar morate imati na umu. A to je Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Zakonom o privatnom obezbeđenju (sl glasnik  rs 104/12 i 42 12) predviđena je obaveza licenciranja za sva pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja se bave poslovima privatnog obezbeđenja. Pod pojmom „Privatno obezbeđenje“ podrazumeva se pružanje usluga u zaštiti lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom. U članu 3, st. 10 Zakona takođe se pojašnjava da se pod tehničkom zaštitom smatra obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajimshutterstock_251828608a , njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem. Poslovima ugradnje sistema tehničke zaštite po važećem Zakonu moraju da prethode procena rizika, planiranje i projektovanje. Zašto ovo treba da znate? Pre svega zbog činjenice da se izradom ovih elaborata mogu baviti samo licencirana pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Konkretno, u članu 34 Zakona o privatnom obezbeđenju  navodi se: „Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom”.

Zašto procena rizika?

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je temelj upostavljanja jednog sistema koji će prepoznati svaki vid opasnosti, odnosno svako ugrožavanje ljudi i imovine. Ovaj elaborat za cilj prvenstveno ima prevenciju, ali on mora da sadrži i niz mera čija će primena u što je moguće većoj meri umanjiti posledice štetnih događaja i vanrednih situacija. Procena rizika sastoji se iz četiri faze i sadrži:
  • Određivanje konteksta procene rizika

  • Identifikaciju potencijalnih opasnosti po štićeni objekat

  • Određivanje tretmana rizika

  • Kontrolu i reviziju

Osim što posedujemo licencu za ugradnju i održavanje sistema tehničkih zaštite (rešenje broj: 03/4 broj: 11273), kompanija Almaks Security Systems poseduje licencu i za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (03/4 broj: 18476).

Ko mora imati elaborat o proceni rizika?


Obavezno obezbeđeni objekti

U članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. U obavezno obezbeđene objekte, kako se precizira u članu 2 Uredbe spadaju:
1) Objekti energetike, saobraćaja, vodoprivrede, industrije, zaštite životne sredine i drugi objekti
2) Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje
3) Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane (Ovi objekti bliže su definisani Odlukom Vlade o objektima od posebnog značaja za zemlju, Sl. glasnik RS“, br. 112/2008)
4) Objekti organa grada-jedinice lokalne samouprave
5) Zatvoreni objekti, dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više
6) Otvoreni objekti, stadioni i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više
7) Tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više
8) Objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika
9) Prostor na kome se nalaze objekti iz prethodnih članova i čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji njihovih objekata

Rigorozne kazne


Uredbom je predviđeno da se akt o proceni rizika lica, imovina i poslovanja mora ažurirati a periodično sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova sa kojima se menja nivo rizika, a najmanje jednom u tri godine. Za nepoštovanje odredbi predviđena je rizogorna kazna. Konkretno, u članu 6 navodi se da će se novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti ako:
  • Ne poseduje akt o proceni rizika

  • Ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika

  • Ne odredi lice za sprovođenje organizicionih mera zaštite

  • Ako nije lice preduzelo propisane mere zaštite objekta

Banke i drugi finansijski objekti


Akt o proceni rizika obavezan je i za banke i druge finansijkse organizacije. Uredbom o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje  sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (sl. glasnik br: 98 od 08.12.2016. godine) kaže se da se tehnička zaštita sprovodi na osnovu akta o proceni rizika u zaštit lica, imovine i poslovanja koji se ažurira periodično u skladu sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova kojima se menja nivo rizika, najmanje jednom u tri godine.
Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara  kazniće se finansijska organizacija koja
1) Ne donese akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika
2) Ne koristi opreme, uređaje i sisteme tehničke zaštiteWeb

Projektanti

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pominje se i u podzakonskim aktima. U Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite navode se detaljnija objašnjenja i obaveze vezane za realizaciju sistema tehničke zaštite. Konkretno, u članu 11  kaže se da: Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite  i projektni zadatak čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite.
Dakle, ukoliko nema procene rizika, projektna dokumentacija za određeni objekat nije potpuna i samim tim nije usklađena sa zakonom.     Naš tim stručnjaka na raspolaganju vam je za sva dodatna pitanja i informacije. Kontaktirajte nas na mail almaks@almaks.rs ili putem telefona na 011/ 2852 606                

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.