Laptop, tablet, mobilni

Zašto je Almaks GPS sistem za kontrolu potrošnje i praćenje nivoa goriva dobar za vaš biznis?

Finansijska sredstva koja se odvajaju na potrošnju goriva čine značajnu stavku u budžetu svake kompanije, bilo da je reč o velikim sistemima ili malim preduzećima.

Upotrebom inteligentnih i savremenih uređaja koji se bave prećenjem nivoa goriva, kompanijama se omogućava da kroz kontrolu potrošnje i sprečavanje različitih vrsta zloupotrebe na ovom polju ostvare značajne uštede – od 10% pa sve do 25%!

U svojoj bogatoj ponudi kompanija Almkas nudi efikasne sisteme za merenje i kontrolu potrošnje goriva u vozilima, a koji se zasnivaju na ugradnji GPS uređaja i njegovom povezivanju na sondu za merenje nivoa goriva ili putni računar.

Prednosti sistema za praćenje i kontrolu goriva

Veliki broj kompanija koje se bave transportom ili poseduju vozni park optimizovalo je poslovanje i smanjilo troškove upravo zahvaljujući Almaksovim  sistemima za praćenje i kontrolu potrošnje goriva u vozilima.

Jedan od primera je kompanija AIK Bačka Topola koja je na 20 teretnih vozila ugradila Almaks GPS uređaje, zajedno sa sondama za merenje goriva kao i RFID uređaje za identifikaciju vozača. Sumnje rukovodstva kompanije AIK Bačka Topola na krađu goriva iz kamiona su se ispostavile opravdane. Nakon mesec dana od ugradnje, urađena je analiza i poređenje parametara potrošnje goriva u odnosu na prethodni mesec gde je ustanovljeno da je napravljena ušteda od skoro 10.000 evra!

Prednosti sistema za praćenje i kontrolu potrošnje goriva su brojne:

– Praćenje nivoa goriva u svakom trenutku (grafički i tekstualno) 

Dispečer može u svakom trenutku tačno da vidi koliko ima goriva, što mu pomaže u boljoj oragnizaciji određene rute. Osim toga, precizna informacija o stanju goriva u rezervoaru veoma je bitna ukoliko se putuje van granica naše zemlje. Postoje neke zemlje, poput Turske, u koje se ne može ući sa više od 200 l goriva, tako da je to nešto o čemu klijent mora ozbiljno da vodi računa.

– Evidentiranje točenja i istakanja goriva sa svim informacijama (datum, vreme, mesto)

Račun za kupovinu goriva koju vozač dobije na pumpi može da se uporedi sa informacijom koju pružaju ovi sistemi. Osim toga, svako istakanje goriva se beleži, a onda se proverava da li je za njega postojala dozvola ili nije.

– Sistemsko računanje prosečne potrošnje goriva (po kilometru i po satu)

Klijent dobija kompletan izveštaj o potrošnji goriva bez potrebe za dodatnim računanjem. Uz pomoć telemetrijskih podataka i podataka sa senzora, ovi sistemi sami obavljaju celu kalkulaciju o nivou potrošnje goriva.

– Mogućnost slanja automatske dojave o utakanjima odnosno istakanjima na email klijenta

Istog  trenutka kad se učitaju podaci o utakanju, odnosno istakanju goriva iz vozila, klijentu se automatski šalje email sa dobijenim informacijama. Brzina kojom klijent dobija ove podatke omogućava mu da hitno reaguje ukoliko se radi o nekoj vrsti malverzacija

Prikaz istaknja goriva na Almaks GPS sistemu

istakanje

Prikaz utakanja goriva na Almaks GPS sistemu

utakanje

Uređaji za kontrolu i merenje nivoa goriva

Merenje i kontrola nivoa goriva u vozilima sprovodi se ugradnjom GPS uređaja na vozilo i njegovim povezivanjem na sondu za merenje nivoa goriva ili na putni računar. I jedan i drugi sistem se bave praćenjem točenja goriva, njegovim istakanjem i prosečnom potrošnjom po kilometru ili po satu. Tačnije, kroz ovu kontrolu klijentu se pružaju precizni podaci o količini utočenog, odnosno istočenog goriva, početni i krajnji nivo goriva, vreme i mesto gde je izvršeno utakanje, odnosno istakanje.

Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno očitavanje nivoa goriva i naglih promena u rezervoaru. Upotrebom ovih sondi koje se ugrađuju u rezervoar uspešno se sprečavaju manipulacije gorivom, ostvaruje se ušteda na nivou kompanije i smanjuje prosečna potrošnja goriva i do 25%.

Prednosti sondi su sledeće:

– Visoka preciznost (1-2% odstupanja na ukupnu zapreminu rezervoara)

– Rad sonde je neometan čak i kada vozilo stoji parkirano, jer sonda ima konstantno napajanje

– Mogućnost povezivanja više sondi na vozilima koje imaju više rezervoara

– Sprečavanje malverzacija zahvaljujući psihološkom uticaju koje na vozače ima svest o postojanju sonde i saznanje da su praćeni

Treba napomenuti da se sonda povezuje sa dodatnim uređajem,koji u sklopu sa sirenom u kabini obaveštava vozača istog trenutka kada nivo goriva počinje da opada. Ovaj sistem je posebno koristan u slučajevima kada vozač spava u kabini vozila parikiranog na parkingu (što se dešava prilikom dugih putovanja ili putovanja u inostranstvo). Vozač se „alarmira“ istog momenta kada krene istakanje goriva iz rezervoara, što mu omogućava da adekvatno reaguje u toj situaciji.

Kad je reč o sistemu za kontrolu nivoa goriva  a koji se zasniva na povezivanju ugrađenog GPS uređaja na putni računar, prednosti su sledeće:

– Jeftnija ugradnja

– Sasvim pristojna preciznost na putničkim i lakim teretnim vozilima. Kad je reč o kamionima, preciznost je nešto manja zbog velike zapremine rezervoara.

 

ALMAKS ERV

Almaks ERV – sistem za evidentiranje dolazaka i odlazaka radnika na posao

Almaks ERV  sistem za evidenciju radnog vremena

U neka davna vremena, prilikom dolaska i odlaska na posao, zaposleni su se „čekirali“ otkucavanjem kartica u specijalizovanim mašinama. Ovaj zastareli metod omogućavao je poslodavcima da na mesečnom i godišnjem novou imaju evidenciju o vremenu koje zaposleni provode na radnom mestu. Zahvaljujući savremenim tehnologijama u današnje vreme se u ovu svrhu koriste napredni uređaji koji na daleko jednostavniji način pružaju precizne podatke o vremenu koje zaposleni provede na radnom mestu.

U bogatoj ponudi kompanije Almaks nalazi se ERV, softverski proizvod za evidenciju radnog vremena (skraćeno ERV), koji predstavlja trenutno najsavremeniji sistem ovog tipa. Zahvaljujući jednostavnosti upotrebe i preciznosti podataka koje pruža, ERV sistem je postao  izuzetno popularno sredstvo za optimizaciju rada u brojnim domaćim kompanijama. Uz Almaks ERV se posluje efikasnije i ekonomičnije.

Osnove Almaks ERV sistema

Ovaj sistem sastoji se iz hardverskog dela – uređaja za prenos podataka i RFID čitača, i softverskog dela, odnosno aplikacije koja obrađuje podatke i prikazuje ih krajnjem korisniku, tačnije poslodavcu.

Budući da se prenos podataka sa hardvera na aplikaciju vrši bežično, odnosno putem mobilne telefonije, da bi ERV sistem funkcionisao neophodno je samo da ima stalno napajanje i da je stacioniran na mestu koje je pokriveno mrežom mobilne telefonije. Osim toga, ERV sistem ima internu bateriju i ne zavisi samo od eksternog napajanja, već radi i autonomno koliko je potrebno po proceni.

Korisnik ERV sistema može dobijati dojave o padu napona glavnog napajanja, o prestanku rada uređaja, komunikacije i slično, što ovaj sistem izdavaja ispred svih postojećih rešenja na tržištu.

Postavljanje sistema na različitim lokacijama

Često se dešava da jedna kompanija postavi više ERV sistema na različitim mestima (na po nekoliko ulaza/izlaza u jednom objektu), odnosno zgradama.

ERV sistem je moguće postaviti tako da bude potpuno mobilan i da korisnik sam može kompletan sistem da prenosi po potrebi sa lokacije na lokaciju, a da pritom nema dodatnih troškova pri prvoj implementaciji (jer nema fizičkih radova postavljanja kanalica i bušenja zidova), kao što nema ni kasnijih radova na demontaži ili prebacivanju.

ERV sistem se potpuno ravnopravno postavlja i na vozila kompanije. Upotrebom standardnih uređaja za GPS praćenje kretanja vozila, vozač  može da se identifikuje da je započeo rad prilikom prvog starta vožnje od kuće, bez dolaska u kompaniju. Ovo očitavanje ravnopravno se koristi kao očitavanje na mobilnom objektu, što je vrlo parkitčno kad je na primer reč o komercijalistima koji duže vozilo i kreću od kuće i na taj način otpočinju radni dan.

Praktičan je za primenu i na privremenim lokacijama – gradilištima, bušotinama ili bilo kom terenskom radu, kada su radnici mobilni i kada nije moguće korišćenje standardnih sistema evidencije radnog vremena.

Prikupljeni podaci sa svih ERV sistema, bilo da se radi o različitim objektima, privremenim lokacijama ili mobilnim transportnim sredstvima, objedinjuju se u jednu bazu. Na praktičnom primeru to znači da zaposleni može da se očita za ulaz (početak rada) na jednom RFID čitaču, a za izlaz (završetak rada) na nekom drugom, a sistem će svejedno objediniti dobijene podatke o vremenu provedenom na radu.

Jednostavna upotreba

ERV sistem funkcionište tako što se korisnik, odnosno zaposleni, očita svojom RFID karticom na postavljeni RFID čitač, a koji prenosi informaciju na ERV sistem s kojim je povezan. Dobijene podatke ERV sistem šalje na softverski deo, odnosno aplikaciju.

Aplikaciji se pristupa sa bilo kog računara koji je povezan na internet, dakle nije neophodno pristupiti iz mreže kompanije, što znatno pojednostavljuje rad ovog sistema. Prednost je što je softver u „klaudu“ tako da korisnicima nije neophodan desktop računar unutar firme koji mora da bude funkcionalan 24/7, pa tako ne postoji briga o održavanju tog računara i softvera, kao ni o dodatnim troškovima koje održavanje podrazumeva (intervencija stručnih osoba za održavanje), jer ove usluge uglavnom ne spadaju u garanciju.

Korisniku, odnosno poslodavcu, daje se pristupni link, kreira mu se korisničko ime i lozinka uz pomoć kojih se loguje na aplikaciju i pristupa  informacijama koje su prikupili čitači postavljeni na različitim lokacijama (ulazi/izlazi, višebrojni objekti jedne kompanije). Korisnik učitava zadati period za koji potražuje podatke o evidenciji radnog vremena.

Jednostavni i precizni

Podaci koji se dobijaju u izveštaju o vremenu dolaska na posao i odlaska sa istog su krajnje precizni. Ukoliko je zaposleni počeo s radom pre propisanog radnog vremena, u zelenom polju se beleži dodatno vreme, a prilikom kašnjenja se razlika u vremenu beleži u crvenom polju.Na isti način se obrađuje i odlazak s posla: zeleno polje za dodatno vreme, crveno polje za vreme koje je zaposleni proveo kraće na radnom mestu.

RANIJI DOLAZAK NA POSAO I PREKOVREMENI RAD

Almaks ERV

KASNIJI DOLAZAK NA POSAO I RANIJI IZLAZAK

Almaks ERV 1

Po završetku pretrage željenih podataka, dobija se detaljni izveštaj u Excell i PDF formatu, ili se po potrebi automatski šalje poslodavcu na email.

IZVEŠTAJI

Almaks ERV 2

Prednosti korišćenja ERV sistema ERV sistem za evidenciju radnog vremena poslodavcu pruža precizne podatke na osnovu kojih vrši procenu rada zaposlenih, a samim tim i adekvatno ga vrednuje – kroz povećanje ili smanjenje ličnog dohotka, bonuse i sl. Tehničke prednosti ERV sistema su sledeće: – Bežična komunikacija uređaja sa serverom (putem mobilne telefonije). Komunikacija je uključena u cenu. – Sistem ključ u ruke – Pristup aplikaciji sa bilo kog računara i sa bilo koje mreže (nije neophodna kompanijska mreža) – Mogućnost povezivanja više ERV uređaja na više različitih mesta (čak i gradova ili država) koji skladište informacije u jednu jedinstvenu bazu – Brzina izvršavanja izveštaja – Mogućnost lakog eksporta u PDF, Excell ili automatsko slanje na email krajnjeg korisnika
fill_charge_2

Portabl GPS uređaj – praktičan, efikasan i ekonomičan!

Upotreba GPS uređaja za praćenje postala je od ključne važnosti za uspešno  poslovanje svake kompanije koja se bavi transportom (od putničkog i teretnog programa, preko radnih i poljoprivrednih mašina do plovila) ili poseduje sopstveni vozni park. Osim standardnog GPS uređaja koje stručno lice postavlja ispod komandne table vozila i pušta u rad, u ponudi kompanije Almaks nalazi se i nešto drugačiji uređaj za praćenje, koji je trenutno vrlo popularan u svetu.

Jednostvna ugradnja, bez troškova

Reč je o portabl GPS uređaju koji se postavlja na upaljač za cigarete u vozilu, a za čije ugrađivanje nije potrebna pomoć stručnog lica. Po funkcijama, kvalitetu i vrsti informacija koje pruža, a koje podrazumevaju praćenje kretanja, brzine, putanje, zaustavljanja rada motora itd, ovaj uređaj se ne razlikuje od Basic GPS sistema koji je u ponudi Almaksa.

Ugradnja portabl GPS uređaja u vozilo – bilo da je reč o putničkom, kamionu, različitim radnim mašinama, vrlo je laka. Uređaj se jednostavno priključi na mesto gde je fabrički postavljen upaljač za cigarete. Prednost portabl GPS uređaja jeste što može da ga instalira svako, ne postoje troškovi ugradnje i aktivacija je jednostavna.

2 u1: uređaj za praćenje i punjač za telefon

Osim što ne iziskuje troškove ugradnje, dobra strana portabl GPS uređaja jeste i u tome što se, kako sam naziv sugeriše, može prenositi iz vozila u vozilo. Korisnik sam odlučuje koje transportno sredstvo i kada će pratiti. Unutar uređaja nalazi se SIM kartica koja je povezana sa sofverom i preko koje se šalju i arhiviraju traženi podaci. Portabl GPS ima internu bateriju koja traje dva sata, a u slučaju da se uređaj izvadi iz upaljača, šalje se signal da je došlo do prekida napajanja.

fill_charge

Portabl GPS fizički izgleda kao punjač mobilnih telefona sa dva USB porta za punjenje, a što je, osim praćenja, još jedna funkcija koju poseduje. Budući da izgleda kao „bezazleni“ punjač telefona, uređaj ne izaziva sumnju kod vozača da se vozilo i njegov rad prate. Na taj način se sprečava korišćenje službenih vozila u privatne svrhe. Portabl GPS uređaj je praktično rešenje i u slučajevima kada zaposleni koristi privatno vozilo za obavljanje službenih dužnosti. Na početku radnog vremena zaposleni jednostavno uključi uređaj u upaljač, a po završetku smene ga ukloni.

I još nešto, poklonite vašim vozačima  „punjač“  u vozilu, kamionu, traktoru, da mogu puniti svoje telefone za vreme vožnje, oni će biti prezadovoljni poklonom, a vi ćete imati kontrolu nad vašom imovinom!

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter, budite obavešteni o promocijama i akcijama.